Tuesday, January 27, 2009

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး....

ဆရာဒူကဘာက ဂ်ပန္မွ ကမာအတြက္ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ ဒီပိုစ့္ကိုေရးပါတယ္။ ပထမဆံုး မိမိတို႔၏အမည္မ်ားကို ေနဂုိဏ္း၊ လဂုိဏ္း ခြဲျခားၿပီး မိတ္ေဆြဓာတ္ဖက္မ်ားကို ရွာရပါမယ္။ ဥပမာ- ေမာင္ေက်ာ္ ရဲ႕ မိတ္ေဆြဓာတ္ဖက္မ်ားမွာ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ၊ သ၊ ဟ၊ က၊ လ၊ ဝ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမာင္ေက်ာ္ဟာ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ၊ သ၊ ဟ၊ က၊ လ၊ ဝ တု႔ိႏွင့္ဆံုးေသာ ဓာတ္စာမ်ားကုိစားသံုး ရပါမယ္။ အျခားအမည္မ်ားကုိလည္း ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မိတ္ေဆြဓာတ္ဖက္မ်ား ကိုၾကည့္ၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုုင္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္ေအာက္တြင္ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဓာတ္စာမ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေနဂိုဏ္းဝင္ မိတ္ေဆြဓာတ္ဖက္မ်ား
အေႏၱာ စေရ
အ= မီးခဲေတေဇာ ဓာတ္ဖို (တနဂၤေႏြ ) (အ)
ေတာ= မီးေတာက္ေတေဇာ ဓာတ္မ (စေန) (တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န)
စ= ေလညွင္းဝါေယာ ဓာတ္ဖို (အဂၤါ) (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည)
ေရ= မုန္တိုင္းဝါေယာ ဓာတ္မ (ရာဟု) (ရ)

လဂုိဏ္းဝင္ မိတ္ေဆြဓာတ္ဖက္မ်ား
ဂေဗၻ ဝံေသ
ဂ= ေသလာပထဝီ ဓာတ္ဖို (တနလၤာ) (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)
ေဘ= ပံသုပထဝီ ဓာတ္မ (ၾကာသပေတး) (ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ)
ဝံ= ေရၾကည္အာေပါ ဓာတ္ဖို ( ယ၊ လ၊ ဝ)
ေသ= ေရေနာက္၊ ေရငန္၊ ေရပုပ္အာေပါ ဓာတ္မ ( သ၊ ဟ)

ေဆးျဖစ္ေစေသာ နဝင္းမ်ား

အ႐ိုင္း စိတ္တို (ပါပၿဂိိဳဟ္ ေလးလံုး)

အ= မီးခဲေတေဇာဓာတ္ဖို ၿဂဳိဟ္သက္ (၆)ႏွစ္+ ႐= မုန္တိုင္းဝါေယာ ဓာတ္မ ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၂)
ဥပမာ- အုန္းနဲ႔ သံပုရာ
စ= ေလညွင္းဝါေယာ ဓာတ္ဖို ၿဂိဳဟ္သက္ (၈)ႏွစ္+ တ= မီးေတာက္ေတေဇာ ဓာတ္မ ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၀) ႏွစ္
ဥပမာ- ႏြားႏို႔ နဲ႔ ဆား

လူမိုက္ ေခါင္ေသာက္ (ေသာမၿဂိဳဟ္ ေလးလံုး)

ခ= ေသလာပထဝီ ဓာတ္ဖို ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၅)ႏွစ္+ သ= ေရေနာက္၊ ေရငန္၊ ေရပုပ္အာေပါ ဓာတ္မ ၿဂိဳဟ္သက္ (၂၁)ႏွစ္
ဥပမာ- သခြားသီး
လ= ေရၾကည္အာေပါ ဓာတ္ဖို ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၇)ႏွစ္+ မ= ပံသုပထဝီ ဓာတ္မ ၿဂိဳဟ္သက္ (၁၉)ႏွစ္
ဥပမာ- လိေမၼာ္သီး

လ ဂိုဏ္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါအတြက္ဓာတ္စာမ်ား
ကနခို၊ ---------- ကနေဖာ့၊ ---------- ကရေဝးသီး၊ --------- ေၾကးၿမီးဖုိ၊----------- ေၾကးၿမီးမ၊ ၾကက္ေမာက္ပြင့္၊ ---------- ၾကက္သြန္ဥ၊ ------- ကင္းပံုခါး၊ --------- ကန္႔ခ်ဳပ္ျဖဴ၊ --------- ကြမ္းစားဂမုန္း၊ --------- ကြမ္းပင္၊ --------- ႀကိတ္ေစ့၊ --------ႀကိတ္မွန္၊ ------- ကုကၠိဳသီး၊ --- ကံုကုမံ၊ -------- ကုန္းက်ီးသီး၊ -------- ခဝဲသီးအခ်ဳိ၊-------- ဆင္ဂ်င္း၊-------- ခ်င္းေျခာက္၊ --- ခ်ိပ္၊ --------ေဂၚဖီပန္း၊ --------- ေဂၚမုတ္ေက်ာက္၊ ------- ဂံုခါး(ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုး)၊ --------- ဂ်ဳိးစေကာက္ပင္၊ ------ စပါးလင္၊ ------- ေတာစပ်စ္သီး၊ -------- စမံုစပါး၊ -------- စမံုျဖဴႀကီး (ၾကက္ညွာေခ်ာင္း)၊ ------ စာေလးသခြား၊ -------- စူလနဖာ(ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ)၊ ------- စမၸာ(ၾကက္ညွာေခ်ာင္း)၊ ------- ဘိန္းေစ့ႏွင့္ သၾကား၊ -------- ဘိန္းသီး၊ ------ မာလာပင္၊ --- မုရားႀကီး(ပဥၥငါးပါး)၊ ------- မက္မန္းသီး၊ -------- ျမင္းခြာပင္၊ -------- ျမင္းသီလာ၊ ----------- ျမင္းက်င္ငယ္၊ ----- ဖာလာနမိတ္၊ -------- ဘူးခါးသီး၊ -------- ေယာက္သြား၊ ------- ရင္ခတ္သီး(သလိပ္ခဲ၊ သလိပ္ေက်ာက္) ------- ရွိန္းခိုပင္အေစး၊ ----- ေရွာက္ခ်ဳိသီး၊ ----- ေရွာက္ပန္းသီး၊ ------လက္ခ်ား၊ ------- သၾကားခဲ၊ ----- သမင္ခ်ဳိ၊ ----- သီးသီးမွည့္၊ ---- ေတာသစ္ဂ်ပိုးေစ့ျပဳတ္ရည္ (ပ်ားရည္ႏွင့္ ကေလးတုိက္)၊ ------- သစ္တက္လင္းေလ၊ ------- ဟင္းဂလာအယဥ္(ေခ်ာင္းမျပတ္ဆုိး ေရာဂါအတြက္)၊-------- ဥပသကာ၊ ------- အင္ၾကင္းပင္၊ ----- ဣႆယမူလီ၊ ------- ရွားေစာင္းလက္ပပ္အဝါပြင့္၊ ------ ရွားေစာင္းလက္ပပ္အႀကီး၊ --- စြန္ပလြန္သီး၊ ----- ဆီးျဖဴသီး၊ -------- ေျမဆီးျဖဴသီး၊ ------ ဆူးပုပ္ႀကီး၊ ------- ဆူးေလငယ္ အျမစ္ႏွင့္အသီး၊ ------ ေဆးဥတစ္လံုး၊ ------ ျမန္မာေဆးခါး၊ ------ ဆိပ္ဖလူး၊ --------- ဇာတိပၹိဳလ္သီး၊ -------- ဇာတိပၹိဳလ္ပြင့္၊ -------- ဇင္ႁပြန္းသီး၊ ------- ပန္းတမာရြက္၊ ---------- တေယာပင္အေစး၊ ------- ေထာက္ႀကံ့၊ ----- နက်ယ္ပန္း၊------ ေနၾကာပန္း၊ ----- နီလာ၊ ---- ႏိုကိုဥအရြက္၊ -------- ႏွမ္းလံုႀကိဳင္ပင္၊ ------- ပဒဲေကာႀကီး၊------- ပရႏၷဝါအျဖဴ၊ ------ ဘံုေဘေပြးကိုင္း၊ ------ ပဲနံ႔သာ(ပါဒရက္ ေခ်ာင္းဆိုး)၊ ------ ပ်ားရည္၊ ------ ပန္းမ၊ ------- ပိတ္ခ်င္းသီး၊ -------- ေျပာင္ခ်ဳိ၊ ------- ဖလံေတာင္ေဝွးအျမစ္၊ ------ ဖာလာငယ္။

ေန ဂိုဏ္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါအတြက္ဓာတ္စာမ်ား
ကညင္ဆီ၊ ----- ေၾကးနီ၊ ------- ကပ္ေစးႏွဲပြင့္ေခ်ာက္၊ ------- ေရကန္စြန္း၊ ----- ႏြားသြားျပာ၊ ----- သႏၱာ၊ ------ ငါးရံ႕ပတူ၊ ------ စရိုပင္၊ ----- စားေတာ္ပဲ၊ ------- ဆီးေစ့အဆန္၊ ------ ဆား၊ ----- ဆင္တံုးမႏြယ္၊ ---- ဆိတ္က်င္ငယ္၊ ------- ဆိတ္ခ်ဳိ၊ ------ ေဆာက္ခ်ဥ္သီး၊ ----- ျမန္မာဇီယာရြက္၊ ------- ဇီရာနက္၊ ------ ထေနာင္းပင္၊ ------ ဒူးရင္းၾသဇာအပြင့္အဖူး၊ ------ နဂါးစက္၊ ----- နံနံေစ့၊ ----- ႏြားေနာက္သား၊ ----- ႏြားႏို႔ဒိန္ခ်ဥ္၊ ------ ဆိတ္ႏု႔ိရည္၊ -------- ပဒုိင္းသီးအနက္၊ -------- ပူဒီနာ၊ ------- ပဲပိစပ္၊ ------- ပင္စိမ္းနက္၊ ------- ပႏၷဳပင္အဆီ၊ ---- ဖရဲသီးအခါး၊ ---- မရိုးအပြင့္၊ ------- မုရားႏွင္းသီး၊ ------- ေျမပဲေထြးပင္၊ ------ ေတာပဲ႐ိုင္းအျမစ္ျပဳတ္ရည္၊ ------ေလးညွင္းပင္၊ ------ ေတာသီတင္းပင္၊ ----- သံပုရာသီး၊ --- သံပု႐ိုသီးမွည့္၊ ------ သစ္ဆိမ့္သီး၊ -----အံုတံုပင္၊ ------- ၾကက္ဆူဆီသီးအျဖဴ၊ --------- သဖန္းႏြယ္အျမစ္ေခါက္။

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ရွာေဖြရန္လြယ္ကူေပမဲ့ ျပင္ပမွ ေဝဒနာရွင္မ်ား အတြက္ေတာ့ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ပါတယ္။
တေလာက ကၽြန္မရဲ႕ သမီးႀကီးေခ်ာင္းဆိုးတာကို ကြမ္းရြက္ထဲသို႔ ကြမ္းရြက္ပံုေဆးႏွင့္ ဖာလာတစ္ေစ့ထည့္ကာ ကိုက္ၿပီးပါးေစာင္တြင္ငံုထားေစၿပီး ထြက္လာေသာေဆးရည္မ်ားကို မ်ဳိခ်ခိုင္းျခင္းျဖင့္ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးကာစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေပ်ာက္ျမန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါဓာတ္စာမ်ားထဲမွ မိမိတို႔ေနရာေဒသတြင္ အလြယ္တကူရႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးအစားကို မိမိသင့္ေတာ္သလို ဓာတ္ခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သံုးစြဲသင့္ပါတယ္လို႔ ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္ရွင္….။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ.....။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာႀကီးဦးသာတင့္၏ ပုဂၢလပညတ္ အေျခခံဓာတ္က်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။


4 comments:

Anonymous said...

အင္း.. ဒီဟာေတြ ဟိုတစ္ေခါက္ ေဒၚေလးတင္တုန္းကလည္း သားဖတ္လိုက္ရတယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ေတာ႔ ဒီပို႔စ္ေလး ေျပးၾကည္႔ရမယ္ဗ်ိဳ႕။

Anonymous said...

အမအိမ္လြမ္းသူေရ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆးကုိ မွ်ေ၀ေပးတာေက်းဇူးပါဘဲဗ်ာ၊ အေကာင္းဆုံးကေတာ႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆး ဟာ အႏၱရယ္ကင္းၿပီး အမွန္တကယ္ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းေစတာမုိ႕ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေသာက္သုံးရင္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစမွာအမွန္ပါဘဲ၊ ေက်းဇူးပါဘဲဗ်ာ၊

Walking on the wild western said...

အိမ္လြမ္းသူ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးကေတာ႔ ထားပါေတာ႔ ကမာ႔နီလာ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးက ဒီတေခါက္ သြားၾကည္႔တာ အထဲက အရည္မရွိေတာ႔ဖူး...ဒီေတာ႔ ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း အိမ္လြမ္းသူဆီ လာလာၾကည္႔ရဦမယ္၊ ေနာက္က်တာက လာလို႔ ေဝးတာရယ္၊ မအားတာရယ္ ေပါင္းသြားလို႔...ဗဲရီးဂြတ္ ဗဟုသုတ ပညာေပး ဆိုဒ္ကေလး

amin goo said...

ေဒါင္းခ်င္ပါတယ္